The 34th World Championship
23 NOV. 2008 in Japan
             WORLD CHAMPION S. Matsumoto <JAPAN>
    KIHONDOUSA CHAMPION   S. Nomura <JAPAN> 
 1 2 3 4
Kihondousa
Team competition
<JAPAN> <RUSSIA> <FRANCE> 
 Nomura Kaori Kimura Alain Girot 
 Kawada Anatoly Ashkhotov Christian Tremellat 
 Fujitani Vladimir Bakhanets Desenclos Benjamin 
     
Datotsu
Team competition
<ITALY> <JAPAN> <EGYPT> <FRANCE>
 Celentano Paolo Matsumoto Ali Zeid Alain Girot
 Falco Diego Yamada Karim Khedr Marsac David
 Atria David Tanabe Mohamed Assem Desenclos Benjamin
     
 1 2 3
Kihondousa Takasugi Sasamoto Hikita Haga
9-10kyu Kihon 9kyu Kihon 10kyu Kihon 9kyu Kihon 9kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
7-8kyu Rei Anzai Yamamoto Kondou Inadome
 Kihon 7kyu Kihon 7kyu Kihon 7kyu Kihon 8kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
5-6kyu Ryoji Anzai Harashina Takatsuka Sasaki
 Kihon 6kyu Kihon 6kyu Kihon 5kyu Kihon 5kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
3-4kyu Tanaka Watai Okuno Tada
 Kihon 4kyu Kihon 3kyu Kihon 3kyu Kihon 3kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
1-2kyu Yoshimura Y. Takasugi Takei Nishida
 Kihon 2kyu Kihon 2kyu Kihon 2kyu Kihon 1kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
Shodan Tamura Katayama Kunikiyo Karim Samy
 Kihon Shodan Kihon Shodan Kihon Shodan Kihon Shodan
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <EGYPT>
     
2dan- Nomura Kamata Fujioka Ochiai
 Kihon 2dan Kihon 2dan Kihon 2dan Kihon 2dan
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
3dan- Olga Bobrov Hasebe Kawada Sergei Bobrova
 Kihon 4dan Kihon 4dan Kihon 5dan Kihon 3dan
 <ESTONIA> <JAPAN> <JAPAN> <ESTONIA>
     
Champion Nomura   
 Kihon 2dan   
 <JAPAN>   
     
 1 2 3
For Women Ayano Nishida Ichikawa Saito Akane Nishida
Kodachi Kodachi 1kyu Kodachi 1kyu Kodachi 3kyu Kodachi 4kyu
1-10kyu <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <MALAYSIA>
     
For Women Kamata Takei Urakawa Komatsubara
Kodachi Kodachi 3dan Kodachi shodan Kodachi 2dan Kodachi 2dan
Shodan- <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
Kodachi Matsumura Kida Hamada Mori
9-10kyu Kodachi 9kyu Kodachi 9kyu Kodachi 9kyu Kodachi 9kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
7-8kyu Takenaka Hashimoto Odawara Nakajima
 Kodachi 7kyu Kodachi 7kyu Kodachi 7kyu Kodachi 7kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
5-6kyu Nozawa Isozaki Irina Kukushkina Yamaura
 Kodachi 6kyu Kodachi 5kyu Kodachi 5kyu Kodachi 5kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <RUSSIA> <JAPAN>
     
3-4kyu Kasahara Takahashi Hinami Yonemura
 Kodachi 3kyu Kodachi 3kyu Kodachi 3kyu Kodachi 3kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
1-2kyu Hayashida Hamada Takenaga Yoda
 Kodachi 2kyu Kodachi 1kyu Kodachi 1kyu Kodachi 2kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
Shodan Tamura Kishikawa Kunikiyo Ito
 Kodachi Shodan Kodachi Shodan Kodachi Shodan Kodachi Shodan
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
2dan Celentano Paolo Alvarez Adrien Oda Isogami
 Kodachi 2dan Kodachi 2dan Kodachi 2dan Kodachi 2dan
 <ITALIA> <NEW CALEDONIA> <JAPAN> <JAPAN>
     
3dan- Alain Girot Desenclos Benjamin Falco Diego Yamanobe
 Kodachi 4dan Kodachi 4dan Kodachi 4dan Kodachi 3dan
 <FRANCE> <FRANCE> <ITALIA> <JAPAN>
     
Champion Tamura   
 Kodachi Shodan   
 <JAPAN>   
     
 1 2 3
For Women Isobe Watai Murooka Nishida
Choken Free Choken Free 1kyu Choken Free 1kyu Choken Free 1kyu Choken Free 1kyu
9-10kyu <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
For Women Akemi Kamata Maki Kamata Celone Girot Abe
Choken Free Choken Free 3dan Choken Free 2dan Choken Free 4dan Choken Free shodan
Shodan- <JAPAN> <JAPAN> <FRANCE> <JAPAN>
     
Choken Free Okamura Fukushima Shimada Yakura
9-10kyu Choken Free 9kyu Choken Free 9kyu Choken Free 9kyu Choken Free 10kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
7-8kyu Isozaki Araki Takasugi Yoshimura
 Choken Free 7kyu Choken Free 7kyu Choken Free 7kyu Choken Free 8kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
5-6kyu Sasaki Miyazaki Nozawa Fujita
 Choken Free 6kyu Choken Free 5kyu Choken Free 6kyu Choken Free 6kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
3-4kyu Kimoto Moku Harashina Kato
 Choken Free 3kyu Choken Free 4kyu Choken Free 3kyu Choken Free 3kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
1-2kyu Nikita Martov Maximilian Yakoviev Nishiyama Shimamura
 Choken Free 2kyu Choken Free 2kyu Choken Free 1kyu Choken Free 2kyu
 <RUSSIA > <RUSSIA > <JAPAN> <JAPAN>
     
Shodan Hayashida Abe Kurauchi Kusuda
 Choken Free Shodan Choken Free Shodan Choken Free Shodan Choken Free Shodan
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
2dan Oda Katsube Kishishita Fujioka
 Choken Free 2dan Choken Free 2dan Choken Free 2dan Choken Free 2dan
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
3dan- Marsac David Lee Chul Hee Sugata Atria David
 Choken Free 3dan Choken Free 3dan Choken Free 3dan Choken Free 3dan
 <FRANCE> <ITALIA> <JAPAN> <ITALIA>
     
Champion Hayashida   
 Choken Free Shodan   
 <JAPAN>   
     
 1 2 3
Choken Morote Agatsuma Kato Ivan Nikulin Maeda
1-10Kyu Choken Morote 2Kyu Choken Morote 1Kyu Choken Morote 3Kyu Choken Morote 1Kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <RUSSIA> <JAPAN>
     
Shodan- Iwata Dannemard Jean Christophe Kagota Okuno
 Choken Morote Shodan Choken Morote 6dan Choken Morote 3dan Choken Morote Shodan
 <JAPAN> <RUSSIA> <JAPAN> <JAPAN>
     
Champion Iwata   
 Choken Morote Shodan   
 <JAPAN>   
     
 1 2 3
Nito Osawa Yano Furugori Yamaura
5-10kyu Nito 5kyu Nito 5kyu Nito 5kyu Nito 7kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
1-4kyu Kimoto Hamada Ono Takei
 Nito 1kyu Nito 1kyu Nito 1kyu Nito 2kyu
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
Shodan Kaneda Kamata Sawamura Kamijima
 Nito Shodan Nito Shodan Nito Shodan Nito Shodan
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
2dan- Takeuchi Kaneda Fujioka Hasebe
 Nito 2dan Nito 2dan Nito 2dan Nito 4dan
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
Champion Takeuchi   
 Nito 2dan   
 <JAPAN>   
     
 1 2 3
Tate Kodachi Jo Sung Gi Fujita Yakura Kitagawa
1-10kyu Tate Kodachi 1kyu Tate Kodachi 6kyu Tate Kodachi 2kyu Tate Kodachi 5kyu
 <KOREA> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
Shodan- Matsumoto Karim Khedr Hasebe Tamizu
 Tate Kodachi shodan Tate Kodachi shodan Tate Kodachi 5dan Tate Kodachi 5dan
 <JAPAN> <EGYPT> <JAPAN> <JAPAN>
     
Champion Matsumoto   
 Tate Kodachi shodan   
 <JAPAN>   
     
 1 2 3
Yari/Bou Yamaguchi Arai Hirota Kaneda
Shodan- Yari shodan Yari 4dan Yari shodan Yari 3dan
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
     
Champion Yamaguchi   
 Yari shodan   
 <JAPAN>   
     
 1 2 3
Tantou Hinami Sisikin Maxim joda Nakamura
Shodan- Tanto 3dan Tanto shodan Tanto shodan Tanto 3dan
 <JAPAN> <RUSSIA> <JAPAN> <JAPAN>
     
Champion Hinami   
 Tanto 3dan   
 <JAPAN>   
     
Fair Play Aoyama Kato Nozawa Yuyama
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
 Igarashi Shibaoka T. Tateishi Ijima
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
 Yamaoka Ali Zeid Kajima Maximilian Yokoviev
 <JAPAN> <EGYPT> <JAPAN> <RUSSIA>
 Sasaki K. Tateishi Karasawa Yamamoto
 <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN> <JAPAN>
 Suzuki   
 <JAPAN>